P/E-talseffekten : Kvantitativ studie av P/E-talseffektens existens på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Vivianne Hawsho; Steven Chamoun; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Investerare strävar efter en hög tillväxt, vilket inneburit att investeringsstrategier blivit allt viktigare. Nyckeltal har därför fått ett stort fokus, som bidragit till diskussioner kring huruvida information runt dessa nyckeltal kan ge större tillväxt. P/E-talet är ett av dessa nyckeltal.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att garantera en högre tillväxt på Stockholmsbörsen genom att endast investera i aktieportföljer med låga P/E-tal. Med andra ord alltså undersöka om det finns en så kallad P/E-talseffekt på Stockholmsbörsen.

Metod: Studien genomfördes genom att två portföljer skapades varje år, för åren 1999-2002. En portfölj innehöll låga P/E-tal och den andra innehöll höga P/E-tal. Dessa portföljer omplacerades varje halvår. Portföljernas riskjusterade tillväxt jämfördes sedan med varandra.

Slutsats: Det fanns ingen P/E-talseffekt på Stockholmsbörsen mellan åren 1999-2002.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)