Hur representeras etniska minoriteter under skyddsutrustning? : En komparativ semiotisk innehållsanalys av Under Armours reklamfilmer ur ett postkolonialt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Med bakgrund i Black Lives Matter-demonstrationerna problematiserar den här studien två reklamfilmer från sport- och klädföretaget Under Armours (UA:s) kampanj The only way is through med syfte att studera hur normer och värderingar främjas utifrån jämlikhet och mångfald i UA:s reklamfilmer. Detta studeras genom att undersöka hur vita personer, färgade personer (POC) och personer med olika etnisk bakgrund representeras i UA:s reklamfilmer och vad det finns för likheter och skillnader mellan dessa representationer. Det teoretiska ramverket utgår ifrån Stuart Halls representationsteori och postkoloniala teorier om orienten. Med fokus på narrativet i reklamfilmerna analyseras denotationer, konnotationer och myter genom en semiotisk metod. Med hjälp av det semiotiska analysverktyget analyseras representationer av POC och personer med olika etnisk bakgrund utifrån ett postkolonialt perspektiv. Resultatet visade att det finns skillnader mellan de etniska representationerna och slutsatser dras om att främjandet av normer och värderingar utifrån jämlikhet och mångfald skiljer sig åt mellan reklamfilmerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)