Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: AbstraktTitel: Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete. Glädjeämnen och svårigheter.Institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitetKurs: VP 5060. Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg,fördjupningskurs.Författare: Jannice Gancarz och Ingrid OlssonHandledare: Annica LagströmDatum: 2009-05-17Examinator: Kaety PlosAntal sidor: 38Bakgrund. Samhället ser det som en viktig uppgift att ta hand om gamla, sjuka ochfunktionshindrade. Trots detta är bilden av undersköterskeyrket att det är ett tungt ochlågavlönat arbete med låg status. Undersköterskans roll har genom åren förändrats och det ärstora skillnader att arbeta inom olika vårdformer. Många av undersköterskornasarbetsuppgifter inom den medicinska vården har överförts till sjuksköterskor. Även inomutbildningen har det skett förändringar.Syfte. Syftet med denna studie är att beskriva undersköterskornas erfarenhet av sitt yrke.Metod. Kvalitativ ansats har använts och tio undersköterskor intervjuats. Samtligaundersköterskor hade undersköterskeutbildning och hade arbetat inom vård och omsorg minstett år. Vid intervjuerna användes en frågeguide med öppna intervjufrågor.Resultatet utföll i två huvudområden med tillhörande kategorier och underkategorier.Huvudområdena var: ”Undersköterskornas upplevelse av sitt arbete” och ”Undersköterskornas syn på yrket”. I det första huvudområdet beskrivs hur undersköterskorgenom sin erfarenhet av arbetet upplever positiva och negativa sidor. I det andrahuvudområdet beskrivs den generella synen på yrket, förändrade arbetsuppgifter ochkompetens.Konklusionen av studien är att undersköterskorna upplever glädje och tillfredställelse i atthjälpa patienter/brukare. De upplever yrket som omväxlande och utmanande men också sompsykiskt tungt. Undersköterskornas syn på yrket är att det ställer stora krav på kompetens.Med detta som utgångspunkt är det är därför viktigt att undersköterskor får möjlighet attskaffa sig spetskompetens och att det är möjligt att studera på högskolenivå.Key words:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)