Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete. Glädjeämnen och svårigheter. Institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet Kurs: VP 5060. Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg, fördjupningskurs. Författare: Jannice Gancarz och Ingrid Olsson Handledare: Annica Lagström Datum: 2009-05-17 Examinator: Kaety Plos Antal sidor: 38 Bakgrund. Samhället ser det som en viktig uppgift att ta hand om gamla, sjuka och funktionshindrade. Trots detta är bilden av undersköterskeyrket att det är ett tungt och lågavlönat arbete med låg status. Undersköterskans roll har genom åren förändrats och det är stora skillnader att arbeta inom olika vårdformer. Många av undersköterskornas arbetsuppgifter inom den medicinska vården har överförts till sjuksköterskor. Även inom utbildningen har det skett förändringar. Syfte. Syftet med denna studie är att beskriva undersköterskornas erfarenhet av sitt yrke. Metod. Kvalitativ ansats har använts och tio undersköterskor intervjuats. Samtliga undersköterskor hade undersköterskeutbildning och hade arbetat inom vård och omsorg minst ett år. Vid intervjuerna användes en frågeguide med öppna intervjufrågor. Resultatet utföll i två huvudområden med tillhörande kategorier och underkategorier. Huvudområdena var: ”Undersköterskornas upplevelse av sitt arbete” och ” Undersköterskornas syn på yrket”. I det första huvudområdet beskrivs hur undersköterskor genom sin erfarenhet av arbetet upplever positiva och negativa sidor. I det andra huvudområdet beskrivs den generella synen på yrket, förändrade arbetsuppgifter och kompetens. Konklusionen av studien är att undersköterskorna upplever glädje och tillfredställelse i att hjälpa patienter/brukare. De upplever yrket som omväxlande och utmanande men också som psykiskt tungt. Undersköterskornas syn på yrket är att det ställer stora krav på kompetens. Med detta som utgångspunkt är det är därför viktigt att undersköterskor får möjlighet att skaffa sig spetskompetens och att det är möjligt att studera på högskolenivå. Key words:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)