Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. För att uppnå ekonomisk bärkraft i sin produktion är det viktigt att hålla byggkostnaderna på en rimlig nivå men även att de löpande kostnaderna för arbete och strömaterial inte är för höga. Vi tyckte därför att det var relevant att jämföra inhysningssystemen liggbås och djupströbädd med varandra. I arbetet har vi bland annat tagit fram planlösningar för ett liggbåsstall och ett djupströstall, räknat ut både investeringskostnaderna för de båda stallarna, samt även de löpande kostnaderna med anledningen av att åtgången på strömaterial blir större för ett djupströstall än för ett liggbåsstall. För att komma fram till våra resultat har vi besökt aktiva lantbrukare med dikoproduktion för att ta del av deras erfarenheter och tankar. Vi har sedan analyserat olika planlösningar samt ritat vad vi anser vara en genomtänkt planlösning. För att kunna uppskatta investeringskostnaden vid en nybyggnation av de tilltänkta stallarna har vi valt att ta in prisuppgifter och offerter på byggkostnaden från professionella branschföretag inom stallbyggnation och stallinredning. Vilket system som är bäst att investera i beror på den enskilda gårdens förutsättningar. Om gården har tillgång till egen halm eller ej så förändrar det kalkylen väsentligt. För många producenter är det inte bara investeringskostnaden som är det viktiga, utan även vilken typ av stallsystem man kan tänka sig att arbeta i och som upplevs att för gårdens förutsättningar ge bäst djurhälsa, och mest rationell gödselhantering med tanke på växtodlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)