Till mitt försvar - En studie om försvarlighetsbedömningar vid förtal på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar undersöka, analysera och diskutera försvarlighetsbedömningar vid förtal enligt brottsbalken. Uppsatsen söker svaret på hur bedömningen går till samt hur den bör gå till. Undersökningen är begränsad till att omfatta förtal begångna på sociala medier då någon blivit utpekad som brottsling. Uppsatsen avhandlar även aspekten vad som är relevant vid en försvarlighetsbedömning vid förtal inom dolda privata grupper på Facebook. Den metod som använts i arbetet med uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden. För att utröna gällande rätt har främst lagtext och praxis beaktats. För att närmare undersöka domstolarnas tillämpning av förtalsbestämmelsen vid brott begångna på sociala medier har tre domar från tingsrätterna analyserats. Domstolarna ser allvarligt på namngivning av personer på sociala medier. I samtliga tre fall som analyseras har den tilltalade fällts för grovt förtal. Vid bedömningen av försvar- lighet läggs stor vikt vid hur många som nåtts av den spridda uppgiften. Ytterligare en viktig faktor i bedömningen är huruvida den tilltalade kunnat nyttja sin yttrandefrihet på ett för målsäganden mindre integritetskränkande sätt. Domstolarna fäster även stor vikt vid vilken relation den tilltalade hade till den krets till vilken uppgiften spreds. Utifrån domstolarnas resonemang tål det att ifrågasättas huruvida de till fullo accepterat premissen att under prövningen av försvarlighet beakta de spridda uppgifterna som fullt ut sanna. Yttrandefriheten hamnar i bedömningen om försvarlighet i bakgrunden. Domstolarna prövar enträget om den krets till vilken uppgifterna spreds kan utgöra en förtrolig krets. När så inte är fallet sker i regel ingen djupare diskussion kring huruvida det ändå kan an- ses försvarligt med beaktade av andra omständigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)