Förändringar av vardagliga aktiviteter och sömn hos personer med ADHD efter användande av kedjetäcke

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med ADHD har ofta sömnsvårigheter, och vid sömnbrist kan diagnosens symptom förvärras. Arbetsterapeuters fokus är att möjliggöra för alla människor att klara av sina dagliga aktiviteter. Ett kedjetäcke kan vara en åtgärd för att förbättra detta. Tidigare forskning inom detta område är begränsad, vilket kan bero på att sömn inte tydligt har setts som en aktivitet inom arbetsterapi. Syfte: beskriva hur vuxna personer med diagnostiserad ADHD upplever om sömnen samt vardagliga aktiviteter har förändrats, och i så fall hur, efter ordination av kedjetäcke. Design: Kvalitativ intervjustudie med retrospektiv design. Metod: För att nå syftet utfördes semistrukturerade intervjuer. Dessa antecknades och analyserades sedan genom manifest innehållsanalys. Resultat: Sex personer deltog i studien. Resultatet visade att samtliga deltagare upplevde att sömnen förbättrats. Det framkom att insomningstiden minskat, att sömnen fördjupats samt att de vaknade upp mer utvilade. Samtliga upplevde även en förbättrad funktionsförmåga. Slutsats: Arbetsterapeuter bör utveckla sina kunskaper kring sömn samt åtgärder som kan förbättra denna. Vidare forskning behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)