Gangs vs Gäng vad är skillnaden? En jämförelse mellan de kriminella ungdomsgängen i Sverige och USA

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I dagens samhälle står ungdomarna inför flera problem i deras liv. För att handskas med dessa väljer ungdomarna olika sätt. Vid vissa tillfällen kan detta leda till att ungdomarna begår oönskade handlingar ur samhällets synpunkt. Genom att söka sig till gäng och därigenom leta efter svar på de problem som de ställs inför leds många ungdomar in i ett asocialt leverne. För att förhindra våra ungdomar från att hamna i sådana situationer jobbar samhället aktivt med att förbättra livet för och hjälpa ungdomarna. Även vid de tillfällen då ungdomarna redan börjat ett asocialt beteende har samhället flera metoder för att handskas med ungdomarna och få dem tillbaka till ett normalt liv. För att kunna hjälpa ungdomarna på bästa möjliga sätt måste vi veta som mycket som möjligt om dem. Det som var meningen med denna uppsats var just att få reda på mer om ungdomarna, gängen och samhällets arbetsmetoder för att hjälpa ungdomarna och förhindra gängen. Det lättaste sättet att förbättra sig själv är att lära av andra och därför sker det en komparation i uppsatsen mellan Sverige och USA. Ungdomarna i USA blir oftast tryckta in i gängen på grund av yttre påverkan från andra gäng eller på grund av påtryckningar som de upplever från samhället. Däremot blir ungdomarna i Sverige oftast inte tryckta in i gäng utan snarare blir de dragna till gäng av det som gängen har att erbjuda. Denna skillnad i hur gängen skapas föranleder också en skillnad i hur gängen bekämpas och hur ungdomarna hanteras. I USA satsas det mycket på att jobba med de förhållandena i samhället som fick ungdomarna att gå med i gängen genom att erbjuda arbetstillfällen och skapa bättre relationer mellan ungdomarna och den lokala polisen. I Sverige satsas det däremot mer på att jobba med individen, ungdomarna ska få den information och det stöd som behövs för att de inte ska vilja gå med i gäng eller för att de ska vilja lämna ett gäng. Skillnader i arbetssätten kan också ses i hur de ungdomarna som blivit tagna för kriminella aktiviteter behandlas. Graden av frihetsberövande vid brott där ungdomar är inblandade kan påverka deras inställning till samhället och kan vara en metod för att hantera gängmedlemmar. Informationsutbyte mellan stater borde vara ett önskvärt förhållande där olika metoder och teorier som har haft framgångar i respektive land kan delas mellan länderna för att uppnå en effektivare hantering av ungdomarna. Däremot kan metoderna skilja sig mellan länderna beroende på hur gängen bildades, men detta är bara ännu en anledning till att dela med sig av den information länderna har eftersom det kan visa på hur andra gäng som inte är lika framträdande inom landet ska hanteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)