Betydelser av kulturella skillnader i omvårdnadssituationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund Människor som flyttar över landsgränser ökar allt mer, varpå en blandning av olika etniciteter och kulturer sker. Personer med annan kulturell bakgrund har visat sig ha sämre hälsa och sämre självskattad hälsa än den genomsnittliga svenska befolkningen. Det gör att antalet som söker vård ökar. Denna patientgrupp drabbas oftare av psykisk ohälsa på grund av oroligheter i hemlandet, som ett resultat av migrationen samt på grund av socioekonomiska förhållanden. För att åstadkomma en god omvårdnad trots kulturella skillnader finns lagar och förordningar som sjuksköterskor bör följa. Den transkulturella omvårdnaden innebär att ta hänsyn till patientens kulturella behov. Det har dock visat sig att den utbildning sjuksköterskor får i ämnet är bristfällig. Syfte Syftet var att beskriva faktorer som påverkar omvårdnadssituationen på sjukhus mellan sjuksköterska och patient med olika kulturella bakgrunder. Metod Globaliseringen världen över medför att olika kulturer oftare möts i omvårdnadssituationer, vilket även bidrar till att mer forskning kring ämnet utförs. För att studera ämnet och få en överblick över kunskapsläget, med ett brett och globalt perspektiv, valdes att utföra en forskningsöversikt. 19 stycken vetenskapliga artiklar valdes ut, lästes och granskades kritiskt av båda författarna. Artiklarna begränsades till att vara originalartiklar, publicerade under de tio senaste åren, skrivna på engelska eller svenska samt ha en hög vetenskaplig kvalitet. De skulle även ha fått ett etiskt godkännande eller ha gjort noggranna etiska överväganden. Resultat Erfarenhet från andra kulturer, intresse av att vilja lära sig och förstå sig på olikheter, kulturell nyfikenhet, en positiv grundinställning samt ens förmåga att kunna tillämpa strategier i interkulturell kommunikationskompetens, kan ses som möjligheter i omvårdnadssituationen. Hur sjuksköterskan var som person kan ses både som en möjlighet eller ett hinder beroende på hennes grad av att vara empatisk, öppen, positiv och flexibel eller om det snarare går att urskilja rasistiska undertoner i hennes värderingar. Andra tänkbara hinder i omvårdnadssituationen var sjuksköterskors bristande kulturella kompetens, deras etnocentriska synsätt, fördomar och användandet av stereotyper. Slutsats Att patienter beter sig olika, beror på att varje människa är unik samt att varje kultur och religion har sina egna normer och förhållningssätt. Kunskaper kring individuella och kulturella skillnader behövs för att kunna utföra en transkulturell omvårdnad. Mer utbildning och resurser krävs för att kunna bemöta patienternas individuella behov, då sjuksköterskeutbildningen inte hängt med i globaliseringen. Grundinställningen och egenskaperna hos sjuksköterskan är betydande för ett lyckat omvårdnadsmöte. Egenskaper som krävs för att vara en bra sjuksköterska är svåra att lära ut. Personliga intervjuer vid intagning till sjuksköterskeutbildningen kan vara en lösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)