När ord inte räcker : Vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med patienter som drabbats av kommunikationssvårigheter till följd av stroke

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: 2021 drabbades cirka 25 000 personer av stroke i Sverige och av demdrabbas cirka 40 procent av kommunikationssvårigheter. Kommunikationssvårigheteruppstår när skadan sker i hjärnans språkcentrum och kan leda till olika språkstörningarsom afasi, dysartri och oral apraxi. Kommunikation är en viktig del iomvårdnadsprocessen och är en grundläggande förutsättning för god omvårdad och omvårdpersonalen inte kan tolka eller förstå patienten finns en risk att patienten inte får denvård den behöver. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att kommuniceramed patienter som drabbats av kommunikationssvårigheter till följd av stroke. Metod:En beskrivande litteraturstudie har tillämpats. Litteraturstudiens resultat baseras på tiovetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och mixad ansats där kvalitativa dataanalyserats utifrån Evans modell i fyra steg. Huvudresultat: Fyra huvudteman och niosubteman identifierades och tar upp svårigheter och möjligheter till kommunikationmed patienter. Tid och miljö var tydliga faktorer som påverkade möjligheten tillkommunikationen vilket kunde försvåra möjligheten till god omvårdnad. Resultatetvisade även att vårdpersonalens personlighet, kompetens och användandet av strategierpåverkade möjligheten till kommunikation med patienterna både positivt och negativt.Slutsats: Kommunikationen upplevdes ofta av vårdpersonalen som svår och krävandetill följd av tidsbrist, omgivningens påverkan och bristande kunskaper i attkommunicera. Personliga egenskaper, hjälpmedel och strategier var faktorer som kundepåverkade vårdpersonalens möjligheter till att kommunicera. Litteraturstudien resultatkan användas för att öka sjuksköterskan kunskap i omvårdnadsarbetet med patientersom drabbats kommunikationssvårigheter till följd av stroke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)