"Ventilen" för koncerninterna lån i 24 kap. 10 e § IL : Går den att tolka på ett rättssäkert sätt?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet

Sammanfattning:

De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna återfinns i 24 kap. 10 a-f §§ IL

och begränsar den annars generella avdragsrätten på räntor. Reglerna riktar sig

mot räntekostnader hänförliga till koncerninterna lån och utformades efter att

HFD fastslagit att skatteflyktslagen inte var tillämpligt på förfarandet med

räntesnurror. Räntesnurror hade blivit ett allt vanligare fenomen och beräknades

kosta staten cirka sju miljarder kronor årligen i skattebortfall. De första

ränteavdragsbegränsningsreglerna trädde i kraft den första januari 2009.

Reglerna utsattes dock för omfattande kritik och genom utnyttjande av

regelverket fick bestämmelserna inte önskad effekt. Detta ledde till att nya

skärpta regler gällande ränteavdragsbegränsningar trädde i kraft den första

januari 2013 för att ytterligare skydda den svenska bolagsskattebasen. Även de

nya reglerna har kritiserats, främst på grund av den tillämpningsproblematik

som har uppstått som en följd av de svårtolkade rekvisit som lagen innehåller. I

24 kap. 10 e § återfinns den s.k. ventilen, ett undantag till

avdragsbegränsningen, som innebär att ränteavdrag får göras om

skuldförhållandet som ligger till grund för lånet är huvudsakligen affärsmässigt

motiverat. Vad som är huvudsakligen affärsmässigt motiverat är inte definierat i

lagtexten och även förarbetena saknar en tydlig definition. Tolkningen har på så

vis lämnats fri till domstolarna. HFD har i sin tur bland annat uttalat att

organisatoriska skäl inte ingår i affärsmässiga skäl, varpå omstruktureringar inte

har ansetts vara affärsmässigt motiverade. En tolkning som saknar stöd i

lagtexten. Då reglerna är näst intill omöjliga att tolka samt svåra att förutse, kan

de ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Även EU-kommissionen har

ifrågasatt reglernas förenlighet med etableringsfriheten då reglerna nästan

uteslutande träffar gränsöverskridande transaktioner. Då HFD gjort

bedömningen att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna inte strider mot

EU-rätten utan att inhämta ett förhandsbesked har EU-kommissionen nu inlett

ett överträdelseförfarande mot Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)