Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Sammanfattning Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. Vid en bedömning i en sådan intressemotsättning kan det vara svårt att avgöra gränserna för en individs religionsfrihet och vilka begränsningar som kan inskränka denna frihet. I uppsatsen redogörs för de rättsliga regleringar som behandlar religionsfrihet, där Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör det starkaste skyddet. Uppsatsen är främst inriktad på det svenska arbetslivet och tar sin utgångspunkt i tre fokusområden där vi anser de flesta kollisioner mellan religion och arbete sker, religiösa gester och manifestationer, vägran att utföra vissa arbetsuppgifter med hänvisning till religiösa skäl och religiös klädsel och religiösa symboler. Mot bakgrund av fokusområdena undersöks vilka olika intressen arbetsmarknadens aktörer, i form av arbetstagare och arbetsgivare, kan ha i sådana situationer och om det finns avgörande faktorer vid bedömning för vilket eller vilka intressen som ska tillgodoses, om något intresse ens ska tillgodoses. Vidare analyseras huruvida andras påverkan som följer av att ett intresse tillgodoses tas i beaktning av domstolarna vid en slutgiltig bedömning. Av praxis framgår att skyddet för religionsfrihet inte är absolut och olika faktorer som kan inskränka religionsfriheten i arbetslivet tydliggörs. Andras fri- och rättigheter samt skäl hänförliga till verksamhetens drift har tillskrivits högre dignitet vid en avvägning än individens intresse för religionsutövning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)