Närståendetransaktioner. Självreglering blir lag.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anna Kristenson; [2016-02-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv 2007/36/EG (aktieägarrättighetsdirektivet) finns en ny bestämmelse: artikel 9 c som innebär att bolagsstämman ska godkänna närståendetransaktioner som är av en viss storlek. Eftersom det i svensk bolagsrätt inte existerar någon sådan bestämmelse kommer ändringar att behöva göras för att uppfylla kravet på implementering. Där Sverige däremot har en reglering som till synes överensstämmer med direktivet är inom självregleringsområdet genom Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05. Uppsatsen utreder i vilken utsträckning den svenska självregleringen kan överföras till svensk lagstiftning. Utredningen har direktivets artikel 9 c och AMN 2012:05 som grund men uppsatsen behandlar också regleringen av närståendetransaktioner på ett mer övergripande plan och undersöker om förbättringar kan göras av kommissionens förslag och därmed även av AMN 2012:05. För att ge en än mer fördjupad förståelse åt regleringen av närståendetransaktioner och för att jämföra både artikeln och den svenska regleringen med en annan rättsordning presenteras Storbritanniens regelverk på området där det benämns ”related party transactions”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)