Lek och lärande : Konkurrerar eller stimulerar de varandra?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur förskollärare anser att barns lek och lärande påverkar varandra i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på mediering, kulturella redskap, mer kompetenta personer samt den närmaste utvecklingszonen. Frågor som arbetet ämnar besvara är hur sker barns lärande i lek enligt förskollärare? Samt om och i så fall vilka indikationer kan förskollärare identifiera som tyder på att barns lärande stimulerar lek? Studien är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Fyra förskollärare har intervjuats och en fenomenografisk analysmodell i sju steg användes för att undersöka likheter och skillnader i informanternas svar.  Omständigheter som gör det möjligt för lärande att stimulera lek är att goda förutsättningar för lek skapas vilket ökar antalet tillfällen för lärande i lek att uppstå som i sin tur kan stimulera lek.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)