Inomhusmiljöns betydelse för språkstimulering i förskolan : En studie om förskollärares inställning till inomhusmiljöns betydelse för språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet är att bidra med kunskap om hur den pedagogiska inomhusmiljön kan verka som språkstimulerande. Studien kommer även att behandla förskollärares förhållningssätt i förhållande till miljö och barns språkutveckling. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där vi har genomfört intervjuer med sex förskollärare. Tre av intervjuerna var halvstrukturerade och tre intervjuer har varit gående intervjuer. Resultatet visar att förskollärare ser på den pedagogiska inomhusmiljön kopplat till språk utifrån ordförråd, utforma mötesplatser där interaktioner sker, förhållningssätt, tillgänglig miljö och digitala verktyg. Resultatet visade även att förskollärares förhållningssättet sågs också som en viktig aspekt eftersom det kunde få betydelse för både den fysiska miljöns utformning samt stämningen i den sociala miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)