Lärares resonemang om gruppindelning och lärandemöjligheter i naturvetenskap

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Mira Wilhelm; [2019-07-02]

Nyckelord: grupparbete; naturvetenskap; grundskolan;

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas uppfattningar om gruppindelning av elever för att möjliggöra lärandet i naturvetenskap. Detta kan besvaras genom följande frågeställningar: - Vilka resonemang för lärare om gruppindelningen av elever i samband med undervisning i naturvetenskap? - På vilka sätt anser naturvetenskapslärare att lärandet möjliggörs genom gruppindelning? För att besvara studiens syfte och frågeställning använde jag mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och gjorde en tematisk innehållsanalys. Resultaten visar att lärarna för olika resonemang om gruppindelning av elever i samband med undervisningen i naturvetenskap. Vidare resultat visar att det är ämnesinnehållet, arbetssättet, materialet och relationen mellan eleverna som styr gruppindelningen. Slutligen visar resultaten också att lärande i naturvetenskap möjliggörs när eleverna lär av varandra, kommunicerar med läraren och reflekterar och kommunicerar med varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)