Noggrannhetsanalys hos mätmetoderna; RTK-mätningmed SWEPOS tjänst, GNSS-mätning med egenbasstation, laserskanning samt mätning medtotalstation.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik

Författare: Martin Stråhle; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete är att erhålla en uppfattning omnoggrannheten med fyra av de mest använda mätinstrumenten inom dagenmätningsuppdrag; Totalstation, GNSS-mätning med egen bas, RTK-mätningmed SWEPOS-tjänst samt laserskanning. För att kunna göra en analys harvarje metod mätt under ett intervall på 2 veckor, där varje mätmetod samlatdata från 20 markerade punkter. Dels analyseras metodernas precision därspridningen från mätseriens medelvärde fastställs. Den andra delen avanalysen redogör mätningarnas spridning från det teoretiskt korrekta värdet.Skillnaden mellan precisionen och i detta arbete kallad noggrannheten är attnoggrannhetsanalysen tar hänsyn till mätseriens medelvärdes avvikelse fråndet korrekta värdet. I arbetet redogörs varje metods teori, utförandet avmätning, statistiskt tillvägagångssätt samt felkällor. I den avslutande delenav arbetet redovisas resultatet med en diskussion som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)