Redovisningskonsulten - en föränderlig yrkesroll

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Alltsedan slutet av 1800-talet har det funnits revisionsplikt i Sverige. Denna revisionsplikt slopades dock 2010 för s.k. mindre bolag eftersom man i EU ville underlätta för de mindre bolagen samt stärka europas ekonomin genom att öka konkurrensen. I samband med revisionspliktens avskaffande spekulerades det en hel del om hur redovisningskonsultens yrkesroll skulle komma att förändras. Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera utvecklingen av redovisningskonsultens yrkesroll sedan revisionspliktens avskaffande. Här är det främst förändringar inom ansvar och arbetsuppgifter som åsyftas. Metod: Studien har genomförts med en abduktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet, som ligger till grund för våra slutsatser, har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som genomförts via mejlkonversationer av redovisningskonsulter, samt genom insamling av sekundärdata innehållande artiklar från tidskrifter inom branschen. Slutsats: Redovisningskonsultens yrkesroll har under den studerade tidsperioden genomgått förändringar avseende arbetsuppgifter och yrkesrollen har fått högre status och stärkt professionstillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)