Nöjdare i det privata? En statistisk studie av brukarnöjdhet i privat och offentlig äldreomsorg och hemtjänst

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: 2008 började Socialstyrelsen genomföra nöjdhetsundersökningar hos brukare i äldreomsorgen och hemtjänsten i Sveriges kommuner. Med ambitionen att undersöka om hypotesen “Ju högre andel privata omsorgsutförare i en kommun, desto högre brukarnöjdhet” stämmer, har vi genomfört en statistisk studie av Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen och hemtjänsten i 126 kommuner från år 2019. Vi har med utgångspunkt i teorierna “New Public Management” och “Exit Voice and Loyalty” därefter analyserat resultatet av vår undersökning. I denna fann vi inget samband som bekräftade vår hypotes, varken inom äldreomsorgen eller hemtjänsten. Istället fann vi att ju högre andel privata omsorgsutförare en kommun har, desto lägre nöjdhet har den. Däremot var detta samband så pass svagt att vi inte kan dra några fullständigt säkra slutsatser om att sambandet är kausalt. Vi kan därmed inte med säkerhet säga att en hög andel privata utförare leder till en högre nöjdhet, men vi kan inte heller fastslå motsatsen: att en hög andel offentliga utförare leder till en högre nöjdhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)