Bromsande faktorer för större bolag att migrera till molnbaserade affärssystem : En explorativ kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: AbstractStörre bolag är inte lika aktiva som små till medelstora bolag när det gäller att migrera sitt affärssystem till molnet. Små till medelstora bolag migrerar i allt större utsträckning sina affärssystem till molnet. Större bolag verkar dock inte kunna få ut samma effekter som de mindre bolagen av att använda molnbaserade affärssystem.Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att identifiera, beskriva och förklara faktorer som bromsar större bolag att migrera till molnbaserade affärssystem. Med större bolag menas organisationer med fler än 250 anställda och/eller en omsättning större än 500 miljoner kronor.Studien har haft ett explorativt angreppssätt. Primära empiriska data har insamlats genom kvalitativa intervjuer och observationer. Fyra respondenter har intervjuats angående deras uppfattningar om vilka faktorer som är bromsande för de större bolagens migrering till molnbaserade affärssystem. Respondenterna har olika arbetsbakgrunder inom ämnet molnbaserade affärssystem: En IT-chef, en affärssystemskonsult, en lösningsarkitekt, samt en utbildare inom molnbaserade affärssystem. Analysen baseras därför på primära empiriska data från olika rollinnehavare med olika perspektiv på de bromsande faktorerna för större bolags migrering.De viktigaste slutsatserna som dras utifrån uppsatsstudiens analys är: att datasäkerheten inte längre uppfattas vara en bromsande faktor för större bolags migrering till molnbaserade affärssystem. Produktpaketeringen avseende funktionalitet och pris skulle behöva bli mer gynnsam för de större bolagen gällande molnbaserade affärssystem. Förändringar i företagets systeminfrastruktur är inte en bromsande faktor för de större bolagen eftersom större bolag sällan har affärssystemet infrastruktur som är ”på plats”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)