Informationsstöd för patienter som genomgår intern strålbehandling : Mobilapplikation som kommunikationsverktyg inom sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Den globala medellivslängden i världen ökar samtidigt som en åldrande befolkning leder till att behovet av vård och omsorg blir mer omfattande. Människor lever allt längre men är även sjuka en längre tid vilket ställer krav på kapaciteten inom vården. Kommunikationen utgör i dagsläget ett problem som försvårar sjukvårdens möjligheter att hantera den rådande vårdsituationen, vil-ket indikerar att sektorn är i behov av förändring. En möjlig lösning på detta problem är att utnyttja digitaliseringens möjligheter genom e-hälsa för att åstadkomma utveckling av välfär-den där vården håller en hög kvalitet och patienten står i fokus. Mobiltelefoner har visat sig vara ett lämpligt verktyg för detta ändamål då de idag utgör ett viktigt kommunikationsverktyg i samhället. Nuklearmedicinen syftar till den diagnostik och behandling som sker med hjälp av radioaktiva preparat och används exempelvis för behandling av sköldkörtelsjukdom. Behandlingen med dessa preparat medför restriktioner vilka skall beaktas av patienten och är information som skall förmedlas av sjukvården. En mobilapplikation har utvecklats på uppdrag av avdelningen för Nuklearmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset med målet att på ett lättillgängligt sätt förmedla information till patienter och anhöriga. Med applikationen kan en kompletterande informationskanal skapas mellan patienten och av-delningens personal för att stödja kommunikationen. Vikten av korrekt och tydlig information i ett nära samarbete med kunnig vårdpersonal har diskuterats, vilket utgjort grunden för appli-kationens utformning. I syfte att utreda behovet och potentialen av ICT i sjukvården har en förstudie i form av en intervju genomförts. Tillsammans med en enkätundersökning, för att evaluera prototypen, utgör dessa grunden för den diskussion som förts kring applikationens möjligheter att bidra till kommunikationen inom denna del av sjukvården. Resultatet visar att potentialen för ICT inom vården är stor men att det finns brister som gör att systemen inte håller den kvalitet som förväntas och krävs av vårdsituationen. Genom införandet av prototypen kan patienter i tidigt skede ta del av information kring behandlingen och således förberedas efter egna villkor vilket är ett steg mot framtidens sjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)