Kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Urininkontinens beskrivs som ett vanligt problem och medför ofta både fysiskt och psykiskt lidande. För att förstå dessa kvinnor krävs en inblick i hur de uppfattar sitt dagliga liv. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens. Metod: En litteraturöversikt gjordes och 13 resultatartiklar inkluderades. Analysarbetet genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre teman och åtta underteman. Resultat: Resultatet beskrevs utifrån de tre teman som identifierades i analysen.”Att leva i osäkerhet”, ”Att tvingas till begränsningar i vardagen” och ”Att hantera sin vardag”. Urininkontinens påverkade kvinnornas liv, både ur fysiska och psykosociala aspekter. Diskussion: Urininkontinens innebar en stor påverkan på kvinnors liv, både kroppsligt och själsligt. Eftersom många kvinnor led i det tysta är det viktigt att ämnet lyfts för att undvika den stigmatiserade synen på urininkontinens. Slutsats: Ett liv med urininkontinens är komplext och synes påverka kvinnornas liv på många olika plan. Ytterligare kvalitativ forskning behövs inom ämnet för att få en djupare förståelse för dessa kvinnors livssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)