Att följa, dokumentera och utveckla barns lärande : En läroplansteoretisk analys av dokumentationsarbetet på en förskola i webbverktyget Unikum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att utforska hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum på en förskola. Hur dokumentationen i Unikum ser ur relaterat till barns lärande och utveckling i relation till förskolans dokumentationsuppdrag. Vår studie tar avstamp i ett läroplansteoretiskt perspektiv där formuleringsarena, transformeringsarena, realiseringsarena och ramfaktorer är betydelsefulla i relation till studiens resultat. Vi använder en kvalitativ innehållsanalys som metodansats, där lärloggarna används som underlag för analysarbetet, det vill säga dokumentation om det individuella barnet. I vår analys blev det tydligt att pedagogerna inte använder webbverktygets fulla kapacitet vad det gäller att länka samman läroplansmål och koppla lärloggarna till pedagogiska planeringar. Det framkommer även att en stor majoritet av lärloggarna fokuserar på barnens förmågor relaterat till barnens utvecklingsområden, intressen och kunnande. Det är ytterst få lärloggar som dokumenterar barnens förändrande lärande vilket här blir intressant i relation till dokumentationsuppdraget för förskolan. Slutsatsen som kan dras efter genomförd studie, är att pedagogerna fokuserar på barns förmågor istället för på deras lärande och utveckling. På så vis visar vår studie att även om läroplanen reviderades år 2010 med nya riktlinjer för vad som ska dokumenteras, är detta fortfarande ett komplext uppdrag. I vår studie hamnade barns lärande och utveckling i lärloggarna i skymundan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)