Framtagning av förebyggande underhållsplan : På tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods Jönköping

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning:

Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att underhålla.

Förändringarna har medfört större krav på driftsäkerheten hos produktionsutrustningar för att bemöta kundkrav samt bibehålla konkurrenskraft. Utförandet av ett effektivt underhållsarbete har blivit en viktig faktor för uppnå en driftsäker produktionsanläggning.

I Arla Foods Jönköpings mejeri tillämpas både operatörs- och specialistunderhåll på produktionen där mätningar av utrustningar genomförs och förebyggande underhållsplan har utformats. Tomgodsförsörjningen, som förser tomma lastbärare till förpackningsmaskinerna och kyllagret, har däremot ingen underhållsplan, utan det tillämpas enbart akuta underhållsarbeten. Studiens syfte har varit att framställa en förebyggande underhållsplan för tomgodsförsörjningen av rullpallar. Detta har skett parallellt med en störningsanalys där störningar kartlades och därefter utformades åtgärdsförslag.

All data införskaffades på Arla Foods mejeri i Jönköping, där metoderna som utnyttjades var observationer, intervjuer, workshops samt dokumentstudier. Dessutom utfördes litteraturstudier, för att ge en teoretisk grund till studien, som behandlar grundläggande underhålls principer och verksamhetsutvecklingskonceptet Total Produktivt Underhåll, TPU.

Analysen omfattar en sammanställning av störningar, med hjälp av ett paretodiagram, där de störningar som påverkar försörjningssystemet mest kunde identifieras. Analysen påvisade att 49,3 procent av alla störningar berodde på att rullpallarna fastnade i kurvor samt att defekta rullpallar kom igenom kontroller och orsakade stopp i försörjningssystemet. Dessutom gjordes en analys av det nuvarande underhållsarbetet och hur en utebliven underhållsplan påverkar försörjningssystemet.

Utifrån analysen utformades förbättringsåtgärder för de två mest återkommande störningarna samt en FU-plan för försörjningssystemet. Med hjälp av litteraturstudier, underhållspersonalens kompetenser samt leverantörernas underhållsguide har en FU-plan kunnat utformas, där vikt lades i att inte skapa en främmande arbetsmetod. Då hela produktionen arbetar med RIS-tavlor ansågs det som en lämplig arbetsmetod då personalen känner igen och arbetar efter metoden i andra avdelningar. Underhållsplanen består av styrkort, RIS-kort, med instruktioner för varje område och ska även fungera som en checklista för att underhållsarbetet ska ske i rätt tid. En ansvarsfördelning av underhållsarbetet har gjorts som förenklar att underhållsplanen fullföljs. RIS-tavlorna medför att felrapporteringar sker på ett korrekt sätt samt fördelar ansvar och möjliggör dokumentering av utförda reparationer.

Vidare rekommenderas Arla Foods Jönköping att integrera den nyutvecklade underhållsplanen i affärssystemet SAP, som underhållsavdelningen arbetar med i dagsläget för att utföra förebyggande underhållsarbete på förpackningsmaskinerna. Dessutom bör en implementering av TPU genomföras i hela organisationen, där den nyutvecklade underhållsplanen anses vara en grund, för att åstadkomma störningsfri produktion med hjälp av ett strukturerat arbetssätt och skapa ett engagemang i organisationen som arbetar tillsammans för ett arbete med ständiga förbättringar. På lång sikt bör det även övervägas att rekonstruera rullpallsbanorna och skapa rakare transportbanor för att undvika kurvor och störningarna de medför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)