På vilket sätt kan skolan arbeta med traumatiserade flyktingelever? : En kvalitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

Författare: Johanna Sjörén Kashan; [2010]

Nyckelord: trauma flyktingar ungdomar;

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka på vilket sätt en specifik skola belägen i Uppsala arbetar med traumatiserade flykting - elever. För att uppfylla syftet har jag använt mig av kvalitativa samtalsintervjuer med kurator, bildlärare, musikterapeut samt bildterapeut. Resultatet pekar på att skolans sätt att arbeta stämmer överens med den forskningsöversikt som gjorts för uppsatsen. Exempelvis finns på skolan tillgång till estetiska uttrycksmedel, så som bild och musik. Lektioner av estetisk karaktär är mycket gynnsam i arbetet med traumatiserade flyktingelever. Det är av stor relevans att en pedagogisk verksamhet inte blandas ihop med en terapeutiskt och i skolan fokuserar man på att arbeta utifrån det friska hos eleverna. Skolan saknar även resurser för att arbeta med ren traumabehandling. Utmärkande är också att Skolverket inte utarbetat nationella riktlinjer för den här verksamheten vilket givit upphov till en del dilemman.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)