Ungas attityd till att spara i aktier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Det har alltid varit viktigt att spara pengar. En anledning kan till exempel vara för att man skall kunna ha en stabil levnadsstandard under livets gång. I dagens samhälle förekommer många olika sparformer. En sparform som är rätt riskfylld men som kan ge god förväntad avkastning är aktier. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det bra att spara i aktier då till exempel staten gynnas av skatteintäkter och för att företagen skall kunna dra till sig pengar. Dessutom har makropolitiska åtgärder gjort det enklare för privatpersoner att handla med aktier eftersom investeringssparkontot infördes under årsskiftet 2011/2012. Dessutom finns det incitament från staten att spara i aktier då statslåneräntan idag är historiskt låg. Tidigare forskning har undersökt olika faktorer som påverkar aktiesparande. Dock har de endast haft med en till två faktorer i varje studie. Vår uppsats syfte är att undersöka unga svenskars attityd till att spara i aktier, i åldrarna 17-30 år. Till skillnad från tidigare forskning vill vi se hur attityden skiljer sig genom ett flertal faktorer. Faktorerna är kön, ålder, risk, inkomst, utbildning, kunskap och civilstånd. För att kunna genomföra detta gjordes en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning där svar hämtades från 240 stycken respondenter i åldrarna 17-30 år. Materialet från enkätundersökningen analyserades och jämfördes med tidigare undersökningar.  Studien visade att män har en allt mer positiv attityd till att spara i aktier. Dessutom konstaterades att ålder har ett direkt samband med vilket attityd man har till spara i aktier. 17-18 åringar sparar minst i aktier, mer än hälften av 19-28 åringar sparar i aktier och 29-30 åringar sparar mest i aktier. Det påvisades även att desto äldre man är, desto mer risk är man villig och ta. En annan slutsats var att de med en inkomst på 20,000 kr eller mer i månaden tenderar till att ha en mer positiv attityd till att spara i aktier än de med en inkomst på mindre än 20,000 kr i månaden. Ett samband gällande faktorn utbildning fanns också. En större andel av högskolestudenterna tenderar till att ha en bättre attityd till att spara i aktier än de med gymnasieutbildning. Genom studien gick det även att konstatera att ju högre kunskap man har till att spara i aktier desto bättre attityd har man till sparformen. Enligt studien visade det sig även att ensamstående män sparar mer i aktier än ensamstående kvinnor. Dessutom visade studien även att gifta män sparar lite mer i aktier än gifta kvinnor.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)