Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill : En studie av de noterade bolagens rörelseförvärv 2015

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida värdenedgångsprövningar. Bristande beskrivningar får även följder för kapitalmarknaden. Syfte: Syftet är att undersöka hur bolag noterade på Stockholmsbörsen beskriver de faktorer som utgör förvärvad goodwill. Vidare är syftet att undersöka om det finns samband mellan beskrivningen och förvärvande bolags bransch, segmentsstorlek respektive andelen goodwill i förhållande till totala tillgångar i rörelseförvärvet. Forskningsfrågor: Finns det samband mellan beskrivningen och det förvärvande bolagets bransch respektive segmentstorlek? Finns det samband mellan beskrivningen och rörelseförvärvets goodwillkvot? Metod: Undersökningen har utgått från en kvalitativ strategi där bolagens beskrivningar av förvärvad goodwill granskats. Resultat: Av 170 rörelseförvärv med beskrivningar var andelen som innefattade lönsamhet och/eller synergier 32 %, immateriella tillgångar 5 % och lönsamhet och/eller synergier tillsammans med immateriella tillgångar 63 %. Vidare var 12 % informativa, 51 % något informativa och 37 % närmast intetsägande.Samband fanns mellan beskrivningen och hälsovårdsbolag. Samband fanns också mellan beskrivningen och Small Cap bolag. Däremot saknades samband mellan beskrivningen och goodwillkvot i rörelseförvärven. Kunskapsbidrag: Våra resultat bekräftar tidigare studier om att beskrivningar är otillräckliga som bedömningsunderlag för framtida nedgångsprövningar av goodwill. Vi har funnit samband mellan beskrivningen och hälsovårdsbolag respektive Small Cap bolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)