Trycksårsförebyggande arbete : En systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Att ha ett trycksår innebär att huden och underliggande vävnad drabbas av en lokal skada, orsakad av syrebrist. Riskfaktorer för att drabbas av trycksår är bland annat nedsatt allmäntillstånd och begränsad rörlighet. Smärtan som ett trycksår medför kan upplevas på olika sätt, allt från att det tar över hela livet till att patienter döljer den. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete, vid arbete på vårdavdelningar. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie, baserat på tolv vetenskapliga artiklar, som analyserats enligt en analysmetod. Resultat: Analysen presenteras i två teman: “Vikten av kunskap” och “Vikten av omgivande resurser”, som resulterade i totalt fem sub-teman: “Behov av utbildning för ökad förståelse”, “Tidigare erfarenheter av att behandla trycksår”, “Patienters roll”, “Vårdpersonalens betydelse” samt “Organisationens förutsättningar”. Slutsatser: Förebyggande av trycksår kräver en viss kunskap och kompetens hos sjuksköterskor för att effektivisera detta arbete. Sjuksköterskor beskrev även vikten av teamarbete och planering, vilket försvåras av tids- och personalbrist. Sjuksköterskor upplever en maktlöshet kring det trycksårsförebyggande arbetet, då de saknar vissa förutsättningar för att kunna optimera vården. Samtidigt kan det trycksårsförebyggande arbetet minska kostnaderna för sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)