Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige.För att validera undersökningen har två erfarna lärare, som fortbildats i språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt, intervjuats enskilt. Resultatet visar på att de flesta lärarstudentersaknar en förståelse för skolspråket och dess svårigheter, samt att skolspråket måsteläras ut explicit. De erfarna lärarna beskriver hur alla elever, inte bara nyanlända ochandraspråkstalare har behov av att utveckla sitt svenska språk. Utifrån analysen av resultatetdras slutsatser om att lärarstudenter utbildats utan vetskap om att språk och lärande är ömsesidigtberoende. Avsaknaden av en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet har bidragittill att elever gjort ytterligare en förlust när distansundervisningen, som ett resultat avpandemirestriktionerna, bidragit till att elever inte vågat delta i kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)