Säljer manipulerade bilder bättre? : En studie om färgens påverkan på betalningsviljan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Bakgrund till den valda studien beror på den begränsade forskningen kring hur färger kan påverka betalningsviljan hos konsumenter. Det finns tidigare forskning som visar på att färger påverkar människan men som också pekat på att vidare forskning borde koppla samman färg och WTP. Syftet med studien är att analysera hur HSL påverkar kundernas känslor av interiörbilder i marknadsföring och hur det i sin tur påverkar kundernas betalningsvilja. Metod: För att genomföra studien genomfördes ett experiment på en högskola i Sverige med 102 slumpvis utvalda respondenter. Respondenterna fick besvara en enkät med tre bilder i varje. Det finns tre olika enkäter med samma bilder, men i två av enkäterna är bilderna manipulerade och i en enkät är det originalbilderna. Data som samlades in analyserades i SPSS där resultat togs fram som vi sedermera tolkar och analyser. Resultat & slutsats: Det vi kan visa på är att HSL har en påverkan på känslor och det främst när det kommer till högre ljusstyrka och mättnad. Vi har hittat skillnader som korroborerar med den tidigare forskningen men även skillnader som går emot den tidigare forskningen. Vi kan även konstatera att manipuleringarna ökar uppfattningen om hur prisvärd bostaden upplevs, och vi kan se tendenser till att betalningsviljan är något högre på de manipulerade bilderna. Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att vårt resultat inte går att generalisera eller att använda för att falsifiera på grund av ett för litet urval kan vidare forskning replikera studien men med ett större urval. Vidare förslag på vidare forskning: -          Hur påverkar högre ljusstyrka och högre mättnad i samma bild konsumenternas känslor? -          Hur påverkar färgnyans betalningsviljan? Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse kring hur färger kan påverka känslor som i sin tur påverkar betalningsviljan. Vårt bidrag riktar sig även till branschen och hur branschen bör lägga stor vikt på bra bilder vid marknadsföring av bostadsobjekt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)