Verkan av orena medgivanden och möjligheten till fastställelsetalan vid medgivet fullgörelseyrkande : En analys av domstolarnas avgöranden och diskussionen kring Braathens-målet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johanna Munck Af Rosenschöld; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)