Dynamik och Kombination - En teknisk analys av OMX Large Cap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Att avgöra om det går att påvisa ineffektivitet på OMX Large Cap med ett kortsiktigt tradingfilter, baserat på pris och volym. Ett tradingfilter som genererar överavkastning är ett starkt argument mot en effektiv marknad. Metod: Studien görs på perioden 2002-2006. Pris- och volymfilter kombineras för att försöka skapa överavkastning jämfört med en B&H-portfölj. Det kombinerade filtrets variabler uppdateras varje dag utifrån information från ett antal dagar bakåt i tiden. Antalet dagar bestäms med hjälp av en kalibreringsperiod 1999-2001. Teoretiska Perspektiv: Huvudteorin i studien är Den effektiva marknads-hypotesen i vilken effektivitet hos en marknad definieras. Vidare presenteras teorier om Behavioural finance, volym och teknisk analys. Slutligen redogörs för Sharpekvoten. Empiri: Studien utförs på OMX Large Cap där de företag med högst börsvärde på återfinns. Listan uppdateras två gånger om året med start den 2 januari. Resultat: Det kan inte med statistisk säkerhet påvisas varken över- eller underavkastning för det kombinerade filtret jämfört med buy-and-hold-portföljen. Det presterar sämre än buy-and-hold-portföljen i alla fyra fallen vilket medför att man inte kan förkasta den svaga effektiviteten på OMX Large Cap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)