Arbetsmiljö och trafikolyckor : en undersökning med synvinklar från Svevia och Trafikverket

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Dagens samhälle blir ständigt mer urbaniserat och utvecklat. Det ställer höga krav på samhällets funktioner, exempelvis infrastrukturen. En bättre infrastruktur, i form av vägar, gör det enklare för medborgare att transportera sig. Det innebär mer bilar och en högre belastning som i sin tur ger en ökad risk för olyckor. Mellan 2006 och 2016 ökade antalet fordon i Sverige från 6 519 907 till 7 708 833 stycken. Enligt WHO, World Health Organization, förolyckades 1,4 miljoner människor i trafiken 2015. Den höga siffran gör trafikolyckor till den tionde vanligaste dödsorsaken. I Sverige omkom 263 personer under 2016 enligt Transportstyrelsen. Att befinna sig i trafiken är således riskfyllt och i värsta fall även livsfarligt. För att skapa förlåtande och mindre riskfyllda vägar finns det ”väghållare”. En myndighet som planerar och utvecklar Sveriges infrastruktur är Trafikverket. I väghållning ingår förutom planering även skötsel, anläggning och reparering av vägar. Det ledande driftföretaget i Sverige idag är Svevia AB. Deras arbete är avgörande för säkerheten på våra vägar. Detta arbete har jag skrivit tillsammans med Svevia och med hjälp av Trafikverket. Jag har samarbetat med Svevia som är stationerade i Arlöv då jag geografisk sett har utgått ifrån Skåne, men även för att de har haft flera arbetsmiljöolyckor den senaste tiden. Svevia är en framtida möjlig arbetsgivare för en Landskapsingenjör. Att undersöka deras arbetsmiljö väckte därför mitt intresse, som i sin tur ledde fram till mina frågeställningar: Vilka risker finns på vägarbetarnas arbetsplats idag? Hur arbetar Svevia och trafikverket med arbetsmiljöfrågor idag? Kan samarbetet mellan Svevia och Trafikverket optimeras för att minska trafikrelaterade olyckor och samtidigt förbättra arbetsmiljön för de anställda? För att kunna besvara frågeställningarna har en litteraturstudie varit grunden. Litteraturen var dock begränsad, tack vare att kunskap kommer med erfarenhet i den här branschen. Därför har kvalitativa intervjuer och observation varit ett nödvändigt komplement. En platschef, vägarbetare och arbetsmiljöchef har intervjuats från Svevia. Från Trafikverket intervjuades en projektledare som samarbetar med Svevia i Arlöv. Observation utfördes en vanligt förekommande arbetsdag på Svevia tillsammans med ett arbetslag ifrån vägstationen i Arlöv. Undersökningen visade att hälsan hos de personer som arbetar på väg främst är hotade när det finns förbipasserande trafik. Mellan 2003-2015 skedde 3 958 olyckor i samband med vägarbeten. Det beror på att få personer visar hänsyn och respekt vid vägarbeten och där med passerar med en hög hastighet. På vägen får även små misstag stora konsekvenser, som i värsta fall kan innebära livsfara för en vägarbetare. Trafikanter är opålitliga och varje persons agerande är betydande. Fokus på exempelvis mobiltelefonen eller rattfylla kan vara orsaker till en olycka. Att arbeta på vägen innebär alltså arbete i en ytterst utsatt miljö. Resultatet som framkom av litteraturstudien och intervjuerna var dock att både Svevia och Trafikverket arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, på flera olika vis. De båda parterna har projekt tillsammans men arbetar även på egen hand för att förbättra arbetsmiljön för vägarbetarna. Trots det sker cirka 300 olyckor vid vägarbeten varje år. Detta innebär att mer drastiska åtgärder är nödvändiga. Resultatet ledde till en slutsats med främst två olika åtgärdsförslag. Det första är att avstängning och omledning av trafik alltid ska prioriteras för att skydda vägarbetarna. Det kan dessvärre innebära störningar i trafiken som köer och förseningar. Prioriteringsfrågan är då köer eller vägarbetarnas liv. Enligt mig är det ett självklart svar, ingen ska behöva riskera livet på sitt jobb. Det andra förslaget är att försöka ändra attityden på förarna och klimatet i trafiken. Genom mer fokus på risker i trafiken och vägarbeten redan vid körkortsutbildningen kan förarna på sikt få mer förståelse och på så vis skapa en bättre arbetsmiljö för vägarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)