Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Sammanfattning: Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. Samtidigt tycks den tidigare forskningen inom försäkringsfältet ha varit fokuserad på de rent ekonomiska aspekterna av försäkringar, och majoriteten av de studier som ändå behandlat försäkringars mer abstrakta aspekter framför allt ha varit inriktade på liv- och personförsäkringar.Detta är en kvalitativt konstruerad studie som med en konstruktivistiskt ansats syftar till att bilda en djupare förståelse kring konsumenters förhållningssätt och finansiell kunnighets påverkan på uppfattningen av försäkringar. Vidare syftar studien även till att undersöka hur värdet av en försäkring uppfattas av konsumenter under tiden den ej nyttjas, där studien ämnar bidra till en djupare förståelse och empirisk kunskap inom finansiell kunnighet, försäkringsfältet och sambanden däremellan.Resultatet av studien visar på att konsumenter uppfattar en försäkring likt andra komplexa och abstrakta finansiella produkter och tjänster, vilket kan visa på att den finansiella kunnigheten till stor del kan spela en avgörande roll kring valet, förståelsen och uppfattningen av försäkringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)