Hur framställs livsstil i ämnet idrott och hälsa? : -en belysning av läromedel i idrott och hälsa för gymnasium.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Denna studie avser att belysa hur livsstil framställs i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå. Studiens syfte formuleras som hur framställs livsstil i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå och hur kan detta innehåll utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv förstås i relation till skolans övergripande mål som uttrycks i läroplanen Gy-11.

Materialet som undersöks består av en nyproducerad lärobok där hela materialet ingår i  studien. I materialet ses livsstil som en avgörande faktor för god hälsa. Livsstil eller levnadsvanor listas i läroboken som motion, måltider, sömn, stress, umgänge, tobak, alkohol och droger. Till motion och måltider anknyts även kroppsideal. Som metod i denna studie har en strukturell textanalytisk metod valts för att bearbeta textens innehåll. Vad som i synnerhet har tagits fasta på är textens ideationella- och interpersonella struktur. Som teoretiska referensram har Stevens Lukes maktbegrepp och Bourdieus habitusbegrepp och densammes utbildningssociologiska teori använts. Dessa har ingått som en utgångspunkt för studien och används även för att diskutera studiens resultat. Resultaten i denna studie visar att den livsstil som framställs i det undersökta materialet kan beskrivas som individfokuserad och prestations- och resultatinriktad. En optimal nivå av prestation är det som framställs som eftersträvansvärt och uppnås genom att olika aspekter av hälsa beaktas och att skador och ohälsa undviks. Ansvaret att må bra läggs på individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)