“VAD JOBBAR DIN POJKVÄN MED DÅ?” En kvalitativ studie om upplevelser av heteronormativitet på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa HBTQ-personers upplevelser av heteronormativitet iarbetslivet.Studien har sin utgångspunkt i normkritiskt perspektiv samt queerteori. Gemensamt för dessa två teorier är att båda handlar om ifrågasättande av normer och rådande maktförhållanden. För att besvara studiens frågeställningar har vi genomfört kvalitativa intervjuer med elva HBTQ-personer. Intervjuerna genomfördes via telefon. Heteronormativitet på respondenternas arbetsplatser har kommit till uttryck i form av kollegornas heteronormativa språkbruk, nedvärderande kommentarer om HBTQ-personer, men framförallt i form av diskriminering av individer på grund av deras sexuella läggning. Studiensresultat har visat att hur man som HBTQ-person hanterar heteronormativa arbetsmiljöer kan bero på om man är öppen med sin sexuella läggning eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)