Primärprevention av diabetes typ 2 - Sjuksköterskans roll

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Prevalensen för diabetes typ 2 ökar globalt. Det är viktigt att individer i riskzonen för diabetes typ 2 identifieras och ges vård i tid för att minska risken för insjuknande. Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan arbeta primärpreventivt för att förebygga diabetes typ 2 hos individer i riskzonen. Tio vetenskapliga artiklar som fokuserar på primärprevention hos individer i riskzonen har analyserats och sammanställts. Resultatet tyder på att moderna hjälpmedel som användandet av SMS och andra elektroniska hjälpmedel visar sig effektivt för primärprevention av sjukdomen. Vården måste anpassas efter varje individs situation och bakgrund för att kunna möta varje individs behov. Sjuksköterskan har stor betydelse vid primärprevention av diabetes typ 2 och bör ta hänsyn till alla patienters olikheter samt arbeta personcentrerat i det primärpreventiva arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)