Journalister och PR-konsulter – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: AbstractTitel: PR-konsulter och journalister – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete.Författare: Alicia Asklund och Desirée FrankNivå: Examensarbete på kandidatnivå inom Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Konst, Kultur och Kommunikation (K3)Fakultet: Kultur och samhälle Lärosäte: Malmö universitet Handledare: Emil Stjernholm Examinator:Termin och år: Vårterminen 2019Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, gatekeeping, medielogik, medialisering, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalysSökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalysProblembakgrund och syfte: Konkurrensen om medieutrymmet ökar och skapar nya kommunikativa spelregler som PR-konsulterna måste förhålla sig till. Mot bakgrund av denna utveckling är det intressant att studera hur PR-konsulter arbetar med nyhetsvärdering som strategisk kommunikation. Syftet med denna studie var således att undersöka vad som utgör nyhetsvärde i en svensk kontext och ta reda på om och i så fall hur PR-konsulter tillämpar nyhetsvärderingskriterier i deras skapande av pressmeddelanden.Metod och material: Studien är genomförd med hjälp av semistrukturerade kvalitativa tematiska intervjuer med fem PR-konsulter från tre olika PR-byråer i Sverige. Vidare genomfördes kvalitativa retoriska textanalyser på ett pressmeddelande från respektive respondent.Resultat: Resultatet av studien visar att de nyhetsvärderingskriterier som vi utgick ifrån tillämpas av PR-konsulter i deras arbete med pressmeddelanden. Vår studie visar även på att det respondenterna sagt och vad de faktiskt praktiserar i utformandet av pressmeddelanden inte överensstämmer, tillämpandet av nyhetsvärderingskriterier kan således anses vara medvetna och delvis omedvetna handlingar. Medan vissa av PR- konsulterna ansåg att de utgår ifrån bestämda strategier relaterade till nyhetsvärde menade andra att arbetet drivs av intuition. Överlag visar resultatet i studien att PR-konsulterna har en liknande syn på nyhetsvärde och att de är eniga om att det är journalisten (som gatekeeper) som i slutändan bestämmer över vad som i slutändan publiceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)