Stå upp för din hälsa! - en studie om fysisk aktivitet på arbetsplatsen och fritiden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Det har visat sig att fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar. Studien syftade till att undersöka fysisk aktivitet i olika kontexter och på olika nivåer för att bidra med ny kunskap om eventuella hälsofördelar med fysisk aktivitet. Då det är betydelsefullt för organisationens effektivitet och produktivitet att de anställda mår bra är det också viktigt att organisationen arbetar hälsofrämjande. Syftet med studien var därför att undersöka relationen mellan fysisk aktivitet och arbetsengagemang, livstillfredsställelse, upplevd stress och psykologisk frånkoppling. En enkätundersökning bestående av olika självskattningsinstrument genomfördes på en sjukhusavdelning i Skåne. Undersökningsgruppen bestod av 66 anställda med varierande yrkestillhörighet och ansågs vara representativ för populationen. Variabler som visade sig ha en signifikant inverkan på de olika undersökta begreppen var ålder, yrkesgrupp, arbetstidstillhörighet och upplevd nöjdhet med arbetet. Resultaten visade att inga signifikanta samband förelåg mellan fysisk aktivitet och arbetsengagemang, livstillfredsställelse eller upplevd stress. Däremot uppmättes en signifikant skillnad i psykologisk frånkoppling mellan den grupp som var mer aktiv på sin fritid än på sin arbetsplats och den grupp som var mer aktiv på sin arbetsplats än på sin fritid. Resultaten pekade på att psykologisk frånkoppling verkade vara bundet till fritidskontexten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)