Energikartläggning av en kontorsbyggnad i Mellansverige : Skattehuset i Gävle

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

Sammanfattning: Världen under åren har haft en ökning av energianvändning som kan leda till stora problem. Anledningen är för att många länder producerar el och värme med resurser som medför stora mängder utsläpp av växthusgaser. Sverige svarade med att införa en lag om att en energikartläggning skall göras minst var fjärde år hos stora företag, så att Sverige kan uppnå ett mål om att energieffektivisera energianvändningen med 50 procent mellan 2003 och 2030. I detta examensarbete har en energikartläggning gjorts på en kontorsbyggnad som är lokaliserad i Mellan Sverige. Syftet var att kartlägga hur el och värme används i byggnaden samt presentera åtgärder för att minska energianvändningen. Resultatet visar att 770 MWh fjärrvärme och totalt 763 MWh el användes år 2019. Varav de största energianvändare i fastigheten är radiatorer, värmebatterier, elapparater och fläktar. Genom att bland annat göra tre energieffektiva åtgärder för ventilation kan upp till 313 000 kr sparas varje år. Åtgärderna är då att installera effektivare värmeväxlare, lägre SFP-tal på fyra av fastighetens luftbehandlingsaggregat samt att ventilationsystem av typen Demand Controlled Ventilation (DCV) används istället för Constant Air volume (CAV).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)