Rastverksamhet : En studie om förebyggande konflikthantering och konfliktlösning i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Andreas Oueis; [2019]

Nyckelord: rastverksamhet; konflikthantering; konfliktlösning; lek;

Sammanfattning: Följande studie syftar till att belysa hur viktigt det är med rastverksamhet på skolor och hur skolor kan använda sig av rastverksamheten till att förebygga konflikter, öka gemenskapen och bidra till ett hälsosammare liv för barnen. Studiens syfte är att få en inblick i fritidslärarnas arbetssätt, få syn på hur rastverksamheten organiseras och fritidslärarnas sätt att arbeta med konflikthantering. Frågeställningarna i studien är: Hur beskriver fritidslärarna den organiserade rastverksamhetens betydelse för elevernas trivsel, hur uttrycker fritidslärarna att de arbetar med organiserad rastverksamhet samt på vilket sätt kan fritidshemmets personal skapa en aktiv rastverksamhet och förebygga eventuella konflikter under rasterna. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes som metod. Detta gjorde att relevant data kunde samlas in och bearbetas så att jag kunde svara på mina frågeställningar. Fem intervjuer har genomförts på tre olika avdelningar på en skola. Vidare har teorierna sociokulturellt perspektiv, Cohens konfliktpyramid och lekteorier använts i studien. Jag har utgått från tidigare forskning om rastverksamhet och konflikthantering för att sätta in fritidslärarnas tankar i ett sammanhang i resultatet och analysen. Informanterna klargör att rastverksamheten minskar konflikter bland eleverna, och inkluderar också barn med sociala svårigheter. I studiens resultat framkommer att alla fritidslärare som medverkat i studien anser att det är viktigt med både den organiserade rastverksamheten och den fria rasten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)