Kontrollinventering av varulager under avvikande omständigheter : En kvalitativ studie utifrån ett revisorsperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Sedan den 1 januari 2011 är det obligatoriskt för revisorer i Sverige att tillämpa de internationella redovisningsstandarderna som återfinns i ISA. Standarderna syftar till att upprätthålla revisionskvalitet, stabilitet och transparens i finansiella rapporter. De företag som omfattas av revisorskravet och har ett varulager som anses vara av väsentlighet för de finansiella rapporterna ska årligen kontrollinventeras av revisorn. Till följd av covid-19-pandemin infördes smittförebyggande restriktioner som begränsade fysiska möten, såväl arbetsrelaterade som privata. Det kunde tänkas att revisorernas utförande av kontrollinventeringar av varulager påverkades av de avvikande omständigheterna. Forskning gällande revisorers utförande av kontrollinventeringar av varulager under avvikande omständigheter fanns inte i stor utsträckning vid tidpunkten för denna studie.  Syftet med studien är att öka förståelsen för hur revisorer genomför kontrollinventeringar av varulager under avvikande omständigheter för att upprätthålla tillförlitlighet i de finansiella rapporterna. För att uppnå syftet har den empiriska insamlingen i studien främst utgått från ISA 501. Standarden redogör för granskningsåtgärder vid utförandet av kontrollinventeringar av varulager och kräver revisorns fysiska närvaro för att säkerställa tillräcklighet och ändamålsenlighet i bevisinsamlingen. En kvalitativ forskningsstrategi tillämpades i genomförandet av studien och empiriska data har insamlats genom intervjuer. Respondenterna som deltog i studien är 13 yrkesverksamma revisorer från sex olika orter i Sverige.  Studien visar att revisorernas möjlighet att genomföra kontrollinventeringar vid rätt tidpunkt inte påverkats till följd av de avvikande omständigheter som uppstått på grund av covid-19-pandemin. Däremot har tillvägagångssättet anpassats med hänsyn till de smittförebyggande restriktioner som varit gällande vid perioden för kontrollinventeringarna. Flera av kontrollinventeringarna har genomförts digitalt via videosamtal. Samtliga granskningsåtgärder som framgår av ISA 501 har vidtagits oavsett om revisorn varit fysiskt närvarande vid kontrollinventeringar eller utfört dem på distans. Även om revisorn har kunnat genomföra alla granskningsåtgärderna har möjligheten att använda de mänskliga sinnena begränsats i och med att kontrollinventeringarna skett genom en mobil- eller datorskärm. En orsak till svårigheter som uppkommit vid digitala kontrollinventeringar är tekniska problem i form av bland annat bristfällig internetuppkoppling. Faktorer som är avgörande för om revisorns fysiska närvaro ses som nödvändig vid kontrollinventering av varulager är kundkännedom, varulagrets storlek och typ av lagerartiklar. Dessa faktorer kan påverka om revisonsbevisen som insamlas vid digitala kontrollinventeringar anses vara tillförlitliga. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)