En förskola för alla : En kvalitativ studie om inkludering i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Therese Engstrand; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Skolverket (2021b) skriver att förskolan ska vara likvärdig för alla. För att kunna uppfylla detta krävs utbildad personal och resurser utifrån barnens behov. Resultatet i min studie visar att samtliga respondenter anser att förskolorna har brister i att anpassa verksamheten så att alla får samma utbildning. Resurs- och kompetensbrist är den största anledningen till detta. Det går också att läsa i Skolverket (2021b) att det är stor brist på examinerade förskollärare i förskolan.  Syftet med studien är att synliggöra problematiken med att skapa en likvärdig förskola för alla. Frågeställningar är: Vilka utmaningar ställs förskollärare inför i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Hur hanterar förskollärare och förskola dessa utmaningar? I dagens samhälle ska förskolorna sträva efter att ha en inkluderande utbildning, vilket inte är så enkelt. Det är en utmaning för pedagogerna att kunna bemöta alla barn efter deras behov och förutsättningar. Då jag själv jobbat en längre tid i förskola så har jag själv sett de brister som finns med att inkludera alla barnen i den utbildning vi ger. Pedagogerna räcker inte till alla olika individer som går på förskolan.    Empirin har samlats in via kvalitativa intervjuer med 3 förskollärare i olika kommuner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)