Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i akuta situationer : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre år och centrerad kring vårdvetenskap och omvårdnad. En legitimerad sjuksköterska har ett stort omvårdnadsansvar och som nyutexaminerad sjuksköterska innebär det att vara novis inom yrkesrollen, vilket kantas av möjligheter samt sårbarhet. Akut som begrepp och akuta situationer är komplexa fenomen som inte är entydigt i vårdsammanhang. Arbetssituationen inom sjukvården är ansträngd och för nyutexaminerade sjuksköterskor saknas ibland adekvat stöd och trygghet från erfarna sjuksköterskor, vilket kan leda till ohälsa och ett val att lämna yrket. Idag finns det en sjuksköterskebrist i landet och behovet av sjuksköterskor förväntas öka. Syfte: Var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser att vårda i akuta situationer. Metod: Litteraturöversikten är ett examensarbete på kandidatnivå där nio kvalitativa studier granskades. Resultat: Två huvudteman, upplevda känslor relaterat till akuta situationer och bristande kompetens och erfarenhet samt sju subteman identifierades och presenteras i resultatet som beskriver nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att vårda i akuta situationer. Diskussion: För att nyutexaminerade sjuksköterskor ska känna trygghet i akuta situationer, behövs en god introduktion, kollegialt stöd samt utbildning i form av simulering av verklighetsförankrade patientfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)