VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. Mötet med vården blir därmed en central punkt där föräldrar kan söka vägledning och få sina farhågor bemötta. Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka diskussioner som förs på offentliga forum och Facebookgrupper som kan ligga till grund för tveksamhet eller avståndstagande till det svenska barnvaccinationsprogrammet samt hur mötet med vården beskrivs av föräldrar som avböjer att vaccinera sina barn. Metod: Kvalitativ metod med beskrivande design har använts. Inlägg från en offentlig Facebookgrupp samt sex diskussionstrådar från forumet Familjeliv.se sammanställdes och analyserades med systematisk textkondensering. Resultat: Resultatet påvisar olika komplexa motargument och farhågor om vaccin som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Farhågorna rör biverkningar, vaccinets innehåll och tidpunkten för vaccinering. Vissa upplevde vaccinationen som onödig då det idag finns tillgång till modern sjukvård, hygien och sanitet samt att vaccinet ändå inte ger ett hundraprocentigt skydd. Bristen på tillit för myndigheter och läkemedelsföretag var ytterligare en faktor som visade sig ligga till grund för skepticismen kring vaccin. I mötet med vården beskriver människor känslor av uppgivenhet och undergivenhet. Vikten av att diskutera inför ett beslut kring vaccination utan dispyter poängteras, vilket enligt resultatet är något som inte alltid sker. Slutsats: Ett ökat förtroende för vården måste skapas genom tydligare riktlinjer för kommunikation kring vaccination samt tillgänglighet till information som besvarar människors farhågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)