Nyheters outgrundliga vägar – En kvalitativ studie om nyhetsnavigering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Johan Kildebo; Catrine Blad; [2011-09-15]

Nyckelord: Medier; nyhetsflöde; mediekonsumenter; navigering;

Sammanfattning: Titel: Nyheters outgrundliga vägar – En kvalitativ studie om nyhetsnavigering Författare: Johan Kildebo och Catrine Blad Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet, JMG Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Mathias Färdigh Sidantal: 39 Antal ord: 12 774 Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur människor navigerar i nyhetsflödet. Metod: Kvalitativ etnografisk metod, semistrukturerade dagböcker. Material: Dagböcker förda av nio personer åldersgrupperna 16-30 år, 31-50 år samt över 50 år, under en fyradagarsperiod. Huvudresultat: Vår studie visar att mediekonsumtionen och nyhetsnavigeringen skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Den äldsta gruppen följde upp flest nyheter, därefter kom mellangruppen. Den grupp som följde upp minst antal nyheter var den mellan 16-30 år. Ett annat resultat är att medievanorna hade en stor betydelse både för nyhetskonsumtionen och för hur respondenterna navigerade i nyhetsflödet. Detta gällde även när en större nyhet inträffade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)