Kulturen som får företagen att släppa kontrollen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Kulturen som får företagen att släppa kontrollen - En studie i syfte att utforska sambandet mellan företagskultur och kontrollkostnader. Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Nathalie Krumm, Elin Söderbergh, Sara Thulesius & Emma Åkesson Handledare: Merle Jacob Nyckelord: Företagskultur, värderingar, transaktionskostnader, kontrollkostnader, safeguard Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns belägg för att företagskultur kan påverka kontrollkostnader och hur det i så fall tar sig i uttryck. Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Data har samlats in via semistrukturerade intervjuer på två fallföretag. Datamaterialet bearbetades med kodning och analyserades utifrån teman och nyckelord. Teoretiska perspektiv: Studien är baserad på Williamsons (1985) utveckling av Coase (1937) forskning om transaktionskostnadsteorin. Störst fokus ligger på Dyers (1997) styrningsstrukturer, safeguards. Vidare grundas resonemanget kring företagskulturens grunder utvecklade genom Scheins (2010) forskning och dess påverkan på transaktionskostnader kontrollkostnader. Empiri: Två fallföretag som är verksamma i Sverige inom olika branscher har inkluderats för att observera hur företagskultur och kontroll kan se ut i praktiken. Empirin samlades in i totalt åtta intervjuer, fyra med varje företag. Intervjuguiden utformades utifrån det teoretiska ramverket. Slutsats: Utifrån den här studien kan vi visa att det finns belägg för att ett aktivt arbete med företagskultur kan leda till minskade kontrollkostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)