¡Mira, así es Latinoamérica! - Un análisis visual de imágenes en dos manuales de español como lengua moderna especializado en representaciones de Latinoamérica.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: I denna uppsats studeras hur den latinamerikanska kulturen framställs visuellt iläroböcker i spanska som modernt språk samt förekomsten av stereotypa och/ellereurocentriska framställningar.I gymnasieskolans ämnesplan för moderna språk fastställs att eleven skall utvecklainterkulturell kompetens, det vill säga, kunskap om länder och kulturer där målspråkettalas. Den interkulturella kompetensen innefattar även en förståelse för människornadär språket talas, deras vanor såväl som levnadsförhållanden.I denna studie analyseras sju bilder från två olika läroböcker för spanska steg tre.Förutom att undersöka förekomsten av eurocentriska framställningar, har syftet varit attreflektera över huruvida bilderna bidrar till utvecklandet av interkulturell kompetens.En semiotisk bildanalys har använts för att grundligt beskriva bildens delar såvälsom dess helhet och i tolkningen av varje bild har postkolonial teori använts för attanalysera hur objekten framställs. Resultatet tyder på att man i bilderna till viss deltenderar lyfta fram sådant som, ur ett eurocentriskt perspektiv, kan anses annorlundaoch exotiskt. I analysen har också framkommit att tolkningen inte bara beror på vadbilden föreställer, utan även på hur motivet är framställt. Huruvida läroboksbilderna isig själva utvecklar interkulturell kompetens är mindre uppenbart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)