Intern hållbarhetskommunikation – En fallstudie av hur ett företag använder intern kommunikation för att implementera hållbarhetsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Företag och organisationer har varit en bidragande orsak till dagens hållbarhetsproblem ochspelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar framtid. Ett första steg mot att ställa om till ettmer hållbart företag är att göra hållbarhet till en del av kärnverksamheten. Kommunikation ären nödvändighet för att kunna planera och utföra hållbarhetsstrategier, där företag måstekunna uttrycka sig både internt och externt genom lämpliga kanaler. Syftet med denna studieär att att belysa relationen mellan ett företags interna kommunikation och desshållbarhetsstrategi samt på vilket sätt de tillsammans kan bidra till framgång för företaget.Forskningsfrågan som ligger till grund för studien är: Hur använder företag internkommunikation för att implementera en hållbarhetsstrategi? Studiens teoretiska utgångspunktgrundar sig i en redogörelse av de olika beståndsdelarna i allmän kommunikationsteori;sändare, kanal, budskap samt mottagare och hur tidigare forskning och teorier resonerar kringintern hållbarhetskommunikation. En kvalitativ metod har använts där åtta semistruktureradeintervjuer har genomförts med medarbetare på det utvalda företaget. Studien anses ha enabduktiv ansats. Slutsatserna som kan dras utifrån resultatet är att för att företagframgångsrikt ska kunna implementera sin hållbarhetsstrategi behöver budskapet i deninterna kommunikationen vara konsekvent, autentisk och återspeglas från flera olika kanaler.Kommunikationsstrategin bör mätas och justeras ofta och mycket. Att framhävamedarbetarna och deras hållbarhetsarbete skapar engagemang, stolthet och gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)