Effekten av seriell och blockindelad övning vid inlärning av rudiment för trumspel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning:

Tidigare forskning har visat att hög contextual interference försämrar den omedelbara prestationen vid ackvisitionen av en färdighet, men främjar inlärning jämfört med låg contextual interference. Resultaten från tillämpad forskning är dock mångtydig och det råder oklarhet i när och i vilka sammanhang effekten uppstår. Syftet med denna positivistiska studie var att jämföra två övningsstrategier med olika grad av contextual interference vid inlärning av rudiments för trumspel. Vuxna musikhögskolestudenter (N=17) med begränsad erfarenhet av trumspel delades in i två grupper – seriell (n=8) och blockindelad (n=9). Uppgiften var att lära sig spela tre rudiment. Den blockindelade gruppen övade sex minuter på varje rudiment en gång, medan den seriella gruppen övade en minut på varje rudiment sex gånger. Deltagarnas retention testades direkt efter och 48 timmar efter övningen. Båda grupperna spelade signifikant snabbare mellan förtest och retentionstesten (p<.01) men det fanns ingen signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle (p=.96)vilket betyder att båda grupper blev lika mycket bättre. I diskussionen redovisas ett antal möjliga förklaringar till varför effekten inte visade sig i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)