Den vuxna tarmstomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa : en litteraturöversik

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En tarmstomi läggs upp till följd av ett sjukdomstillstånd där medicinsk behandling är otillräcklig. Detta kan påverka patientens sexualitet i fysiska och psykiska aspekter. Sjuksköterskan kan möta patienter med tarmstomi i olika vårdmiljöer. En översikt av hur litteraturen beskriver den stomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa kan bidra till en fördjupad förståelse hos vårdpersonalen.Syfte: Syftet är att undersöka den vuxna tarmstomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa. Metod: En litteraturöversikt som inkluderade tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ design publicerade mellan 2011 och 2021. Data inhämtades från databaserna CINAHL och PubMed. Innehållsanalys genomfördes enligt Fribergs metod. Resultat: Fyra huvudkategorier och tio underkategorier identifierades. Dessa berörde upplevelser av operationskomplikationer, upplevelser av partnerskap, upplevelser av vårdpersonalens stöd och upplevelser av förändrad kroppsuppfattning hos den stomiopererade patienten. Tarmstomi kan orsaka fysiska problem såsom påverkad funktion, smärta och förändrad sexuallust. Vidare lyfts stomins påverkan på partnerskap i sin helhet och känslorna som oro och rädsla. Upplevelse av bristfällig information från vårdpersonalen beskrivs. Även förändrad kroppsuppfattning kan påverka upplevelsen av sexuell hälsa.Slutsatser: Tarmstomi kan påverka upplevelsen av den sexuella hälsan hos patienter. Det finns relativt lite forskning som belyser problematiken. En fördjupad förståelse hos sjuksköterskan kan bidra till bättre vård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)